algemene voorwaarden

Chia-Direct.com: direct van de boerderij - geen tussenpersonen - eerlijke prijs voor de boer en consument

Belgique - graines de chia chia seeds Canada Česká republika - Chia semínka Danmark - Chia frø chiazaad chiaseeds Italia - semi di chia България - семена от чиа Eesti - Chia seemned Suomi - Chia siemenet Österreich - Chiasamen Magyarország - chia mag Ελλάδα - Chia σπόροι Latvija - chia sēklas

Lietuva - Chia sėklos Slovensko - chia semená Slovenija - chia semena Chiasamen Deutschland semillas de chía España graines de chia France Chia frø Norge chia seeds Ireland Polska - nasiona Chia Portugal - sementes de chiaSchweiz - Chiasamensverige - Chia frön chiaseeds United Kingdom

Loading...
Shopping Cart: € 0,00

Er zitten geen artikelen in uw winkelwagen.

Alle aan- en verkopen zijn onderhevig aan de volgende algemene voorwaarden

1. Algemeen Voorwaarden
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Healthgarden en de klant.
1.2 Healthgarden Eenmanszaak heeft als rechtsvorm Eenmanszaak
1.3 Healthgarden is de exclusieve distributeur in de Europese Unie van het merk Chia-Direct
1.4 Healthgarden is gevestigd te Nias straat 3H, 1095TS Amsterdam, met kvk 62726293 en btw nummer NL180979450B01
1.5 Healthgarden heeft als contact informatie tel: 020-3690966 en Email sales@chia-direct.com
1.6 Door een bestelling te plaatsen geeft de klant te kennen akkoord te gaan met de leverings- en/of betalingsvoorwaarden.
1.7 Chia-Direct kan indien sprake is van gewijzigde inzichten te allen tijde haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden aanpassen. De voorwaarden die golden ten tijde van de bestelling, zullen in acht worden genomen en gestand worden gedaan.
1.8 Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Healthgarden en de klant waarop aanbieder deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.9 De onderhavige voorwaarden zijn alleen van toepassing op BtoC (business to consumer of wel retail) verkopen, voor BtoB (business to business) zoals bulk en voor verzendingen direct vanaf Bolivia zijn deze voorwaarden niet van toepassing
1.10 De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en bezitten de eigenschappen die door Healthgarden in haar aanbod worden genoemd. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.

2. Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3. Prijzen
3.1 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Healrthgarden bevoegd de in de webwinkel vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
3.2 Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en BTW maar exclusief verzendkosten die in de checkout separaat worden aangeboden.

4. Levering
4.1 Aflevering door Healthgarden geschiedt in de plaats van vestiging van Healthgarden door afgifte aan de eerste vervoerder. Chia-Direct bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien de klant bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor rekening van de klant.
4.2 Indien een gedeelte van de bestelling pas later kan worden geleverd, geldt hetzelfde. Aan nalevering zijn geen extra kosten verbonden.
4.3 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Healthgarden in overleg met de klant trachten een, zowel qua prijs als kwaliteit betreft, vergelijkbaar artikel te leveren of het reeds betaalde bedrag aan de klant terug te betalen.
4.4 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. In dat geval kunt u dit tot 14 dagen na uw bestelling bij ons melden en wordt de levering eventueel op onze kosten aangevuld of opnieuw gedaan.
4.5 De klant is verplicht Healthgarden van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang Healthgarden geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Healthgarden bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd. Door het plaatsen van een bestelling, machtigt u Healthgarden om - indien nodig - uw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie of andere instanties.
4.6 Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dient u Healthgarden hiervan op de hoogte te stellen.
4.7 Wanneer Healthgarden een zending retour krijgt, omdat de klant een verkeerd adres heeft ingevuld, is de klant de heen en retourzending verschuldigd. De kosten hiervoor bedragen in totaal € 11,-. Wanneer de klant deze kosten heeft voldaan, wordt de zending opnieuw toegezonden. Mocht Healthgarden de zending uit service al opnieuw toegezonden hebben en de klant weigert binnen de gestelde termijn de kosten te voldoen, dan zal Healthgarden € 5,- administratie kosten in rekening brengen.

5. Betaling
5.1 U dient of contant bij afhalen/aflevering of per IDeal, of automatische incasso of per bank- of giro of per credit card of per PayPal te betalen.
5.2 Indien Healthgarden toestaat dat op rekening wordt betaald, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum
5.3 U kunt de betaling niet verrekenen met tegen vorderingen. U mag de betaling evenmin om welke reden dan ook opschorten.
5.4 Vooruitbetaling kan slechts door betaling via bank of giro.
5.5 Indien u niet (tijdig) betaalt, bent u de wettelijke (handels) rente en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Healthgarden kan dan nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden.
5.6 Indien u heeft besteld via automatische incasso en deze incasso mislukt, zullen wij in eerste instantie €2,50 kosten in rekening brengen. De betaling dient dan alsnog binnen 5 dagen voldaan te worden.
5.7 Wanneer wij geen betaling ontvangen en moeten overgaan tot een aanmaning brengen wij € 5,- extra aan kosten in rekening.
5.8 Indien u heeft besteld via rembours en u neemt deze bestelling niet in ontvangst, dan zijn wij genoodzaakt € 18,- aan kosten in rekening te brengen.

6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Healthgarden, totdat u aan al uw (betaling) verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat, ongeacht voor welk afgeleverd artikel de betalingsverplichting is ontstaan.
6.2 Healthgarden is onherroepelijk gemachtigd, zodra de klant met welke verplichting dan ook in gebreken is, de artikelen die het eigendom van Healthgarden zijn gebleven bij de klant terug te nemen.

7. Retourrecht
7.1 De klant heeft het recht door Healthgarden geleverde artikelen binnen 14 werkdagen (de zichttermijn) ingaande de dag na ontvangst te retourneren in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur of pakbon indien deze artikelen via internet zijn gekocht. De geretourneerde artikelen mogen niet gedragen, gebruikt, geopend of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven.
7.2 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaalt Healthgarden de klant de betaalde prijs zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen, terug.
7.3 Van het retourrecht zijn uitgesloten: artikelen waarvan de verzegeling verbroken is. Artikelen die door beschadiging niet meer verkoopbaar zijn.
7.4 De bewijslast dat de klant tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om te retourneren binnen de zichttermijn, rust bij de klant. Healthgarden accepteert in dat opzicht een door de PostNL afgestempeld of door de vervoerder ondertekend retourmemo of vrachtbrief, een bewijs van terpostbezorging, of een soortgelijk document.
7.5 De kosten voor retourzending zijn voor rekening van de klant.

8 Aansprakelijkheid
8.1 Chia-Direct is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten in de website of door leveranciers of producenten verstrekte gegevens. Tevens geldt geen aansprakelijkheid op niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

9 Transportrisico
9.1 Chia-Direct draagt het risico van beschadiging en verlies der artikelen tijdens transport. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over,
9.2 In geval van retourzending draagt de klant het transportrisico. Nadat de artikelen door Chia-Direct in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op Healthgarden over.
9.3 Indien één of meer artikelen tijdens transport van Healthgarden naar de klant zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Healthgarden gerechtigd de prijs der artikelen op de klant te verhalen.

10. Geschillen
10.1 Op alle overeenkomsten tussen Healthgarden en de klant is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Bij gerechtelijke procedures tussen Healthgarden en de klant heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en, indien en van zover wettelijke bepalingen zich hier niet tegen verzetten, is de rechter in het arrondissement waar Healthgarden is gevestigd bevoegd, tenzij Healthgarden uitsrukkelijk voor de rechter van de woon- respectievelijk vestigingsplaats van de klant kiest.

11 Privacy
11.1 De persoonlijke gegevens van de klant worden voor een snelle en probleemloze bestelafwikkeling in ons klantensysteem opgeslagen. Uiteraard hanteren wij bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens de opgestelde wetgeving. Healthgarden gebruikt de gegevens van de klant voor (interne) marketingdoeleinden, zoals het toesturen van nieuwsbrieven.
11.2 Healthgarden zal (zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar verwerking) in geen geval uw gegevens doorgeven aan derden.

12 Gebruik
12.1 Raadpleeg altijd uw arts voor het gebruik van voedingssupplementen als u voorgeschreven of zonder recept verkrijgbare medicijnen gebruikt of als u een medische geschiedenis heeft inclusief maar niet beperkt tot: hoge of lage bloeddruk, hartritmestoornis, beroerte, hart, lever, nier of schildklieraandoening, epilepsie, psychische aandoeningen, diabetes, moeite met urineren door een vergrootte prostaat of als u antidepressiva gebruikt of ieder andere vorm van medicatie.
12.2 Staak gebruik en raadpleeg uw arts als u enig ongewenst effect ervaart door het gebruik van een voedingsupplement.
12.3 Overschrijd nooit de aanbevolen dosering. Chia zaden is in de EU geclassificeerd als een novel food and toegestaan als een brood ingrediënt tot een maximum van 5%. Gebruik een product NIET als de veiligheid seal open is of ontbreekt.
12.4 Sommige producten op/bij Healthgarden kunnen ondanks dat ze voor de Nederlandse wetgeving 100% legaal zijn, ingrediënten bevatten die door sommige sportbonden/organisaties niet zijn toegestaan. De aanwezigheid van deze stoffen kan bij topsporters tot een positieve dopingcontrole leiden. Als topsporter dient u dus altijd eerst navraag te doen bij uw eigen sportbond.
12.5 Producten die aangeschaft zijn bij Healthgarden dienen altijd buiten bereik van kinderen en (huis)dieren bewaard te worden.
12.6 Gebruiker neemt alle risico’s, verantwoordelijkheden en consequenties met betrekking tot het gebruik van producten die aangeschaft zijn op Healthgarden voor eigen rekening.

13 Overige Bepalingen
13.1 De inhoud van deze algemene voorwaarden alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Healthgarden al dan niet op internet- is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Healthgarden kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Healthgarden is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.